Statut

                                                                                     §1
              Stawiający oświadcza, że ustanawia fundację pod nazwą ,,ANIELSKIE SERCE”, która działać będzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 06 (sześć) kwietnia 1984 (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery) roku o fundacjach.

                                                                                     §2

              Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 06 (sześć) kwietnia 1984 (jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt cztery) roku o fundacjach (tekst jednolity Dz. U. Nr 46 z 1991 r.Poz.203), ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.(Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r., Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 08 (osiem) maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.), oraz postanowień niniejszego Statutu.

                                                                                     §3


              Fundacja nosi nazwę Fundacja “ANIELSKIE SERCE”

                                                                                     § 4

              1. Fundacja jest organizacją samorządną i ma osobowość prawną.
              2. Fundacja używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Fundacji.
              3. Symbol i nazwa Fundacji podlegają ochronie prawnej.
              4. Fundacja może ustanawiać specjalne odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i innym formami wyróżnień, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji, oraz w realizacji obranych przez Fundację celów.

                                                                                     §5


              1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
              2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

                                                                                     §6

              1. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
              2. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
              3. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

                                                                                     §7

              Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Zdrowia oraz minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego to jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

                                                                                     §8

              Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze następujących zadań publicznych:

              1. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
              2. pomocy ofiarom wypadków, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen;
              3. działalności charytatywnej;
              4. upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
              5. ochrony i promocji zdrowia;
              6. wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
              7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
              8. promocji i organizacji wolontariatu.

                                                                                     §9

              Fundacja realizuje założone cele w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego.
              1. Do działań nieodpłatnych należą:
              1) Wspieranie działań w zakresie ochrony praw osób niepełnosprawnych,
              2) Wspieranie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,
              3) Finansowanie stypendiów dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych,
              2. Do działań odpłatnych należą:
              1) Organizowanie, prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej zgodnej z celami Fundacji,
              2) Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie objętym celem Fundacji,
              3) Świadczenie usług doradczych.

                                                                                     §10

              Dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego w całości przekazywany jest na realizację statutowych celów Fundacji.

                                                                                     §11

              Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz osobami fizycznymi dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia, jak również pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.


                                                                                     §12

              1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.
              2. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1.000,00 zł jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, ruchomości i nieruchomości, prawa majątkowe oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działalności.
              3. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
              4. Fundacja może inwestować majątek Fundacji.
              5.Caly dochód Fundacji przeznaczony jest na działalność pożytku publicznego.

                                                                                     §13

              Dochody Fundacji pochodzą z:
              dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
              inwestowania majątku Fundacji,
              darowizn, spadków, zapisów,
              subwencji i dotacji,
              prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

                                                                                     §14

              1.Fundacja zobowiązuje się do przestrzegania zakazu:
              Przekazywania lub wykorzystywania majątku organizacji na rzecz członków, pracowników, członków organów organizacji oraz osób im bliskich na innych zasadach niż w stosunku do osób niezwiązanych z organizacją,
              Udzielania pożyczek członkom, członkom organów organizacji, pracownikom lub ich rodzinom,
              Dokonywania na innych zasadach, niż w oparciu o porównywanie ofert, zakupów towarów i  usług u przedsiębiorców, w których uczestniczą członkowie organizacji, a także członkowie rodzin wyżej wymienionych osób,
              Wykorzystywania majątku organizacji przez jej członków, członków jej organów, pracowników lub ich rodzin na zasadach innych niż w stosunku do innych osób.

                                                                                     §15

              Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

                                                                                     §16

              1. Osoby fizyczne i prawne, które dokonają w ciągu 12 kolejnych miesięcy na rzecz Fundacji darowizny jednorazowej lub łącznej w wysokości równej co najmniej 1.000,00 zł mogą uzyskać tytuł Sponsora Fundacji.
              2. Tytuł Sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

                                                                                     §17

              Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

                                                                                     §18

              1.Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się z osób w liczbie od 1 (jeden) do 3(trzy).
              2.Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
              3.Pierwszy Zarząd Fundacji zostaje powołany przez Fundatora.

                                                                                     §19

              1.Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
              2.Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach. W przypadku zarządu wieloosobowego decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu w formie uchwał.
              3.0 posiedzeniu muszą być powiadomieni, na 3 (trzy) dni przed jego odbyciem, w formie elektronicznej wszyscy członkowie Zarządu.

                                                                                     §20

              Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy zwW1ązane z działalnością Fundacji, tj:
              1.Zarządzanie majątkiem Fundacji.
              2.Sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji.
              3.Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub organizacją.
              4.Podjecie decyzji o dokonaniu zmian w Statucie.

                                                                                     §21

              Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa jej Prezes bądź osoba pisemnie upoważniona przez Prezesa.

                                                                                     §22
 
              1.Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
              2.Zmiany Statutu podejmuje się zwykłą większością głosów.

                                                                                     §23

              1.Fundacja ulega likwidacji w przypadku osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w przypadku wyczerpania sie jej środków finansowych i majątku.
              2.Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd.
              3.Likwidatorów Fundacji powołuje Zarząd.
              4.Z chwilą ustanowienia likwidatora Zarząd ulega rozwiązaniu.
              5.Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz organizacji o celach zbliżonych do celów, dla realizacji których Fundacja została powołana

                                                                                     §24

              Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.
Do Statutu dołącza się oświadczenie Fundatora w sprawie wskazania Ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

                                                                                     §25

              Wypisy niniejszego aktu wydawać można Fundatorom, Fundacji oraz Centralnemu Repozytorium Wypisów Aktów Notarialnych.

Chcę pomóc